PUBLICATIONS

“Power point” MMOMA Ksenia Podoynitsyna 2015

“Flesh!” Alexander Pogorzhelsky and Maria Pogorzhelskaya 2014

“What's before your eyes” Vladimir Levashov review for the catalog “Daily Life” 2013

“Works” Vladimir Levashov 2007

“Origin of Speies” Olga Merkusheva for the catalogue 2006

“Russia fly by” Asya Silaeva 2006